N-НИТРОЗО ПРОПАФЕНОН ИНДУЦИРАН АВАНСИРАЛ НОДУЛАРЕН МЕЛАНОМ: ПЪРВИ ОФИЦИАЛИЗИРАН СЛУЧАЙ В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА: НЕРАЗРИВНИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ФОТОКАРЦИНОГЕНЕЗАТА, ЛЕКАРСТВЕНО МЕДИИРАНАТА НИТРОЗОГЕНЕЗА И ФАРМАКО- ОНКОГЕНЕЗАТА

https://www.researchgate.net/ publication/379696052