ГИГАНТСКИ БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА СКАЛПА СЛЕД ТЕЛМИСАРТАН/АМЛОДИПИН: ПОТЕНЦИАЛНА РОЛЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НИТРОЗАМИНИ КАТО ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕСИЯ НА РАКА НА КОЖАТА

АВТОРИ: Георги Чернев, Симона Кордева

https://www.portuguesejournalofdermatology.com/ frame_eng.php?id=91