ПЪРВИ СЛУЧАЙ В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА НА МЕТФОРМИН ИНДУЦИРАН БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ: ПОТЕНЦИАЛНА РОЛЯ НА НИТРОЗАМИНИТЕ КАТО ПОТЕНЦИРАЩИ ФАКТОРИ

Георги Чернев , Симона Кордева

https://www.portuguesejournalofdermatology.com/ frame_eng.php?id=83