ВАЛСАРТАН (И/ИЛИ НИТРОЗАМИН) ИНДУЦИРАН БАЗОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ И ДИСПЛАСТИЧНИ НЕВУСИ: НАСТОЯЩИ ДАННИ