ТЕЛМИСАРТАН И/ИЛИ НИТРОЗАМИН – ИНДУЦИРАН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА И АТИПИЧЕН ФИБРОКСАНТОМ: ПЪРВИ СЛУЧАЙ В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА!