Остра комуникация с офиса нa JDDG относно кратка наша иновативна статия (около 450 думи като цяло), оставена повече от 3 месеца без отговор! Отхвърлена без обяснения, както обикновено!