Курсове и проекти в БДДХ

ʺОбучителните курсове по Дерматохирургияʺ и проектът ʺБърз Академичен Растежʺ се преместват от ADCRSTR.com към Българското дружество по дерматологична хирургия БДДХ – (Bulgarian Society for Dermatologic Surgery – BULSDS) (като основен изпълнителен орган).

ADCRSTR.com запазва ключовата си или първостепенна роля за контрол на хистологичните препарати и диагнози с вице-председател Д-р Иван Терзиев (като основно действащо лице и консултант от българска страна по отношение на кожните тумори и редките дерматологични диагнози).

Допълнителните разноски по препращане на препаратите до други или различни (международни или национални) институции ще бъдат съпровождани със заплащането на съответните (предварително договорени и обсъдени с пациентите) такси, по разплащателната сметка на ADCRSTR.com.

Дружеството ADCRSTR.com запазва правата си и зоната на влияние в областта на даренията, като в кратки срокове всеки един от представителите на учредителния борд ще излезе с предложения (интердисциплинарни) за дарения в областта на кожната проблематика и неопластичните заболявания (с различна локализация, в зависимост от специалността на всеки член от учредителния борд), а именно: финансиране на книги, монографии, хирургичен инструментариум, консумативи за имунохистохимия, финансиране на научни прояви като семинари, конгреси, обучителни курсове в чужбина и т.н.

ADCRSTR.com запазва и правата си по устав да може да кандидатствува съвместно по Европейски проекти в рамките на интердисциплинарната колаборация с упоменатите на сайта международни партньори, но така също и без тяхно участие, като независим, самостоятелен орган.

Приоритетите на ADCRSTR.com да финансира млади таланти и да подпомага квалификацията им, остават непроменени в зависимост от балансовия отчет и постъпилите капиталовложения.

С уважение

Проф. д-р Г. Чернев