Актуално приети постери за 25-тия конгрес на европейската академия по дерматология и венерология във Виена, Австрия, 28 септември- 2 октомври, 2016

Постер 0596: Nevus flammeus асоцииран с диспластични невуси и lichen sclerosus: възможни патогенетични връзки?