на еднолично дружество с ограничена отговорност
„Българско дружество по дерматологична хирургия”, гр. София

Раздел І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут
Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-долу “дружеството”.

Фирма, седалище и адрес на управление
Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата „Българско дружество по дерматологична хирургия”, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: „Bulgarian Society for Dermatologic Surgery“ .
(2) Дружеството е със седалище и с адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, район Средец, ул. „Георги Бенковски“ № 4А, ет. 3, ап. 13

Предмет на дейност
Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството включва: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ, ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛТАЦИИ И АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРОБЛЕМИ В ОБЛАСТТА НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА, ПЛАСТИЧНАТА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ, ПЛЮС АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН ЕКИП И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

Срок
Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителства
Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

Регистрация и вписване
Чл. 6. Учредителните документи на дружеството се внасят за регистрация в срок. Разходите по регистрация се поемат от Едноличния собственик.

Отговорност на собственика и на дружеството
Чл. 7. (1) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството и с внасянето й се освобождава от отговорност.

Раздел ІІ
ИМУЩЕСТВО

Капитал
Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, принадлежи изцяло на Едноличния собственик и е разпределен в 2 (два) дяла по 1 (един) лев всеки.
(2) Едноличният собственик ще внесе 100 % от капитала като парична вноска по набирателна сметка, открита при българска търговска банка на името на дружеството.
(3) Паричната вноска във валута се преизчислява по курса, фиксиран от съответната българска търговска банка в деня на плащането й.

Увеличаване и намаляване на капитала
Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в Търговския закон.

Прехвърляне на дялове
Чл. 10. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.
(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Допълнителни вноски
Чл. 11. (1) В случай на финансова необходимост Едноличният собственик може, без да е длъжен, да внесе допълнителни вноски за определен срок, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.
(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

Фондове
Чл. 12. Дружеството при необходимост може да образува фонд “Резервен”, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от Едноличния собственик.

Раздел ІІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление и компетентност на Едноличния собственик
Чл. 13. (1) Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят, в случаите, когато има избран такъв.
(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, включително, но без да се ограничава до:
1. Изменение и допълнение на този учредителен акт;
2. Приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. Определяне на основните насоки на стопанската дейност на дружеството;
4. Одобряване на годишния бюджет на дружеството, приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. Вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;
6. Вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. Вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
8. Вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Вземане на решение за ползване и предоставяне на заеми;
10. Вземане на решение за предоставяне на обезпечения;
11. Определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;
12. Вземане на решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеса;
13. Вземане на решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;
14. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;
15. Вземане на решение за отчуждаване на съществени части от дружественото имущество;
16. Назначаване на прокурист/и на дружеството.

Раздел ІV
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа
Чл. 14. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с българското законодателство.

Стопанска година
Чл. 15. Стопанската година на дружеството е съобразена с нормативните изисквания и започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Счетоводна отчетност
Чл. 16. (1) Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно българското счетоводно законодателство. Едноличния собственик може да реши счетоводството да се води и на чужд език, при предимство на българския текст.
(2) Едноличният собственик може да назначи един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик, когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбата
Чл. 17. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Едноличния собственик.
(2) Едноличния собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на дружеството.

Покриване на загуби
Чл. 18. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на Едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване
Чл. 19. (1) Трудовите отношения на работещите в дружеството работници и служители се уреждат в индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.
(2) Работещите в дружеството работници и служители се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.
(3) Дружеството може по своя преценка да предвижда и допълнителни социални придобивки за работещите в него работници и служители.

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 20. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност на дружеството или на неговия собственик;
3. По решение на компетентния съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. При преобразуване на дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество.

Ликвидация на дружеството
Чл. 21. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 24, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.
(2) Ликвидатор/и на дружеството ще бъде/ат лицето/ата, посочени в нарочно решение на Едноличния собственик.
(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава ХVІІ от Търговския закон.

Раздел VІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на учредителния акт
Чл. 22. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния собственик.

Влизане в сила
Чл. 23. Този учредителен акт влиза в сила след приемането му от Едноличния собственик и вписването му в търговския регистър.

Раздел VІІ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 25. Ако в конкретен случай собственикът на капитала не упражни правата си по този учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 26. Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай той следва да се тълкува така, че да може най-добре да се постигне стопанската цел, поставена с недействителната разпоредба.

Чл. 27. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.