През 2018 Българското Дружество по Дерматологична Хирургия стартира обучителни курсове за специализанти и млади специалисти (до максимум 3-ма човека в група, като задължително условие е кандидатите да владеят перфектен английски: писмено и говоримо), които да имат афинитет към научни проекти и публикации, желание и стремеж към хабилитация в областта на дерматологията, дерматохирургията, хирургия, пластично възстановителна, лицево-челюстна хирургия и/или дерматоонкологията. Целите на курса са да се даде ясен отговор на следните въпроси, като същевременно се положат основите на академично мислене в работна , стресова среда:

1) Академично израстване в България- условия за академичен растеж? Оптимални ли са актуалните критерии за хабилитация на младите учени? Нуждае ли се системата от подобрение? Истинската наука в България- мит или реалност? Как да отговорим на тези критерии в максимално кратки срокове (не повече от 2 години)? Поставяне на ясни цели и как да ги постигнем? Иновативно мислене- пребори системата!

2) Как да генерираме един научен труд? Как да определим значимостта на определена клинична находка и възможността тя да бъде реализирана като проект/научна публикация?

3) Какво ни трябва като материал и информация, за да стане една добра публикация? Как това да се случи максимално бързо?

4) Запазване на данните на пациентите и декларация за информираност на последните по повод бъдещи снимки! Времеви фактор при рискови маневри при списание с импакт фактор!Защитни маневри с оглед съхраняване на данните максимално сигурно.

5) Създаване на статии в максимално кратки срокове- всеки участник ще участва дейно в създаването на поне 6 статии (генерирани на базата на научни хипотези или реални данни) , като предварително материалите за всяка една от тях ще бъдат подбрани в 1) рамките на визитации при реални пациенти или на 2) вече документирани данни от преминали през клиниката пациенти и 3) др. възможности.

6) Импакт фактор- избор на статия за публикуване в списание с импакт фактор, как да стигнем до успех? Психологичен подход при избор на списание с висок импакт фактор? Колко време сме готови да инвестираме, за да сме успешни след време? Как да не се губи времето при избор на списание за евентуална публикация?

7) Преработка на типа на статиите в зависимост от условията на списанието. Отговор на въпроса: необходимо ли е да нарушаваме понякога условията и общоприетите норми, за да сме успешни? Ва банк? Кога и как?

8) Защо да (не) кандидатствуваме за финансиране по Европейски проекти за научни разработки? Рискове и предимства? Роля на индивидуалното (само)финансиране на проекти като единствен гарант за успех и иновации!

9) Типове кооперация между отделните специалности – Как? Кога? И докога?

Курсовете ще се провеждат ежедневно (в зависмост от свободното време и броят на желаещите), като мястото на провеждането на курсовете ще бъде определено допълнително от представителите на Българско Дружество по Дерматологична Хирургия! Курсът е под формата на беседи и същевременно работа по отношение на гореописаните от организаторите цели. Създават се оптимални условия тези въпроси да бъдат изяснени в максимално кратки срокове.

Периодът на обучение ще се счита за завършен след постигане на самостоятелен индивидуален успех на всеки един от участниците, а именно- постигане на реални резултати в минимум 6 международни списания (pubmed индексирани). Целта е тези резултати да бъдат постигнати благодарение на самостоятелната работа на всеки един записан участник (под стриктен контрол на всяка негова стъпка), като в края на този период участниците да могат бързо да се ориентират по какъв начин би следвало да се действа и работи, за да се постигнат желаните успехи.

Приемат се документи на български и чуждестранни граждани, като перфектният английски, работата с компютър и боравенето с интернет (word, powerpoint, excel) са задължителни условия.

За контакти: Проф д-р Георги Чернев, началник поликлиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия – ОНКОДЕРМА , София, булевард „Генерал Скобелев “ Nr 26 , 1606, София, тел.: 00359885588424