Проф. Д-р Юлиан Ананиев е роден през 1982 в гр. София. Завършва медицина в Медицинския факултет на Тракийски университет, Стара Загора през 2007 г., а през февруари 2008 г. печели конкурс за редовен докторант в К-рата по Обща и клинична патология към същия факултет с научен ръководител проф. д-р Мая Гълъбова.

Защитава дисертация на тема „Фактори определящи развитието и прогнозата на стомашния карцином” през юни 2011, като същата година е назначен и за асистент към катедрата.

След като през 2013 година придобива специалност по „Обща и клинична патология”, д-р Ананиев печели конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, а от октомври 2014 г. заема академичната длъжност „доцент” в същата научна област.

Интересите на д-р Ананиев са предимно в областите на гастроинтестиналната патология, дерматопатологията и молекулярната патология. Активно работи по проблемите на клетъчните и молекулни фактори участващи в онкогенезата, изследването на някои генетични полиморфизми и представянето на редки клинични и морфологични случаи. Автор и съавтор е на над 50 научни публикации в български и международни научни списания, има 55 активни участия в научни форуми, сред които и такива в Германия, Франция, Великобритания, Китай, Южна Корея.

Д-р Ананиев е член на Европейското дружество по патология, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, Европейската мрежа по гастроинтестинална патология.