Старши комисар професор д-р Илия Атанасов Баташки, д.м. е роден на 11.03.1960 г. в с. Дебръщица, област Пазарджик. През 1984 г. завършва образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността “Медицина” в Пловдивския университет. Придобива медицинска специалност по “Хирургия” през 1990 г., по-късно през 2001 г. – втора специалност “Здравен мениджмънт”. Започва работа като хирург през 1984 г. в Хирургично отделение на Районна болница – гр. Пещера, където работи до 1987 г. През 1987 г. проф. д-р Баташки, д.м. е назначен след конкурс за асистент в Клиниката по обща хирургия – Катедра по пропедевтика на хирургическите болести към ВМИ – гр. Пловдив. През 1995 г. е назначен за директор на ОРБ – Пловдив до 1997 г. През 2005 г. защитава дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор” на тема „Качество на медицинското обслужване в хирургичните звена на МБАЛ „Пловдив“ АД“. През 2006 г. се хабилитира и получава научното звание „Доцент” по научната специалност „Обща хирургия“ – 03.01.37. към МУ – гр. Пловдив. От 2001 г. е зам.-изпълнителен директор на МБАЛ „Пловдив“ АД“ – гр. Пловдив, а от 2005 до 2009 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. За периода 2009 – 2012 г. е Управител на ІІ гр. болница „Св. Панталеймон” – гр. Пловдив. През юни 2014 г. е избран за заемане на академичната длъжност „професор“ по научната специалност „Обща хирургия“ – 03.01.37. към МИ – МВР.

Проф. д-р Илия Баташки, д.м. в периода 2013 г. – 2019 г.е заемал е следните длъжности

  • заместник-директор І степен, той и заместник-директор на Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София при Медицинския институт на МВР – от 27.11.2013 г. до 09.12.2013 г. вкл.
  • директор, той и директор на Многопрофилна болница за активно лечение – Централна клинична база в София при Медицинския институт на МВР – от 10.12.2013 г. до май 2019 г.
    Старши комисар проф. д-р Баташки, д.м. е бил Депутат в 38 и 42 Народно събрание, като същевременно е бил член на Здравната комисия към Парламента.

Професор д-р Илия Атанасов Баташки, д.м. е изграден научен работник с дълъг преподавателски, управленски опит в областта на здравеопазването и лекар с голям професионализъм и значима обществена активност, с голяма по обем научна продукция, с много добри изяви като преподавател, с участие при написването на учебници, ръководства и монографии.

Много добре подготвен диагностик и добър оператор, високо етичен колега. Държи на взаимната толерантност и разбиране. Има добро професионално самочувствие настойчивост в по-нататъшното си развитие и задълбочаване на професионалната си компетентност. Уважаван от пациенти и колеги.
Автор и съавтор е на над 180 статии и публикации в областта на спешната хирургия, пластично-възстановителната хирургия, социалната медицина, гинекология, вътрешни болести, здравен мениджмънт и патология. Съавтор е в учебници по хирургия за студенти медици, студенти по дентална медицина и спешна хирургия – три броя и 2-ро преработено издание на Специална хирургия под редакцията на проф. д-р Яръмов, д.м.н.

Съавтор е и в тритомна монография “Пластично – възстановителна и естетична хирургия” под редакцията на доц. д-р Георги Паскалев, д.м. Съавтор е и в монография “Слабинна Херния – Избор на оперативен метод на лечение” под редакцията на проф. д-р Николай Яръмов.д.м.н. Редактор съм на учебник “Вентрални и постоперативни хернии” и „Първа помощ“ /Учебник за служители на МВР/, съавтор е и на учебник „Съвременни аспекти на болничния мениджмънт“.

Експерт – рецензент на “Предизвикателството палиативна медицина” под редакцията на Доц. д-р Любима Деспотова – Толева, д.м.

През периода 2007-2009 г. е член на Специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по Теория и методика на физическото възпитание и спортна медицина и кинезитерапия.
От 2008 г. е член на редакционния съвет на списание “Хирургия”. Член съм на Българското хирургическо дружество и на Българския лекарски съюз. От 2014 г. – заместник-редактор на списание „Съвременни медицински проблеми“ – издание на МИ – МВР. От декември 2013 г. до май 2019 г. – председател на НУС при МИ-МВР. От май 2019 г. е дописен член към отделение на науките – Медицина в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ).