Мартин Младенов е роден на 08.04.1996г. в град София. Завършва срадното си оброзование в Uwekind International School, град София профил с интензивно изучаване на немски и английски език.

През 2017 година започва висшето си образование във факултет ‘Медицина“ при Медицински университет – Плевен.

От месец януари 2018 година до момента е доброволец в Клиника по Хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. В свободното си време Мартин Младенов е демонстратор в Катедра по Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина към Медицински факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски’ под ръководстово на доцент И. Масларски, д.м.

Интересите му са насочени в областта на анатомията, общата и коремна хирургия и дерматологичната хирургия.

Владее немски и английски език.