Д-р Евгений Алексиев завършва стоматология през 1999 година във ФДМ-София, МУ-София с пълно отличие и „Хипократова награда“. През периода 1999-2003 година специализира „Орална хирургия“ в Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, МУ-София. От 2004 година има призната специалност по „Орална хирургия“.

От 2005 година до 2014 година работи като лекар ординатор в СБАЛ по ЛЧХ, София.

През 2010 година завършва магистратура „Медицина“ в Медицински факултет на МУ-София, а през 2013 година – магистратура „Здравен мениджмънт“ във ФОЗ, МУ-София.

Има признати специалности по Орална хирургия от 2004 г. и Лицево-челюстна хирургия от 2017 г.

През м. януари 2018 защитава дисертационен труд на тема: „Оценка на функционалните постоперативни последици при хирургично лечение на злокачествени тумори в лицево-челюстната и шийна области“, с който придобива образователната и научна степен „Доктор“.

От м.март 2014 година след спечелен конкурс е избран за редовен асистент в катедра „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ на ФДМ, МУ – София, а през м.май 2019 година е избран за главен асистент към същата катедра.

Трудовият си стаж като лекар д-р Евгений Алексиев започва като лекар-ординатор в СБАЛ по ЛЧХ, София, където работи от 2005 до 2014 година. През периода 2014 – 2016 г. е лекар в УМБАЛ „Света Анна“ – София, Клиника ОРЛ и ЛЧХ. От 2016 г. е лекар-асистент в Клиника по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ „Александровска“.

Професионалните интереси на д-р Алексиев са областта на лицево-челюстната онкология, оралната и лицево-челюстна патология.

Автор е на над 50 публикации в български и международни медицински издания, съавтор в две монографии. Автор на монографията „Медикаментозна остеонекроза на челюстните кости“ (2019).

Активен член е на международни и български професионални организации: European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, International Team for Implantology, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Българска асоциация по орална имплантология, Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.