Доц. Д-р Атанас Илиев Баташки, д.м. е роден на 24.01.1982 г. в гр. Пловдив, област Пловдивска. През 2006 г. завършва образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността “Медицина” в Медицински университет- гр. Пловдив. През 2009 г. завършва образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността “Здравен мениджмънт”. Придобива медицинска специалност по “Хирургия” през 2013 г., по-късно през 2017 г. – втора специалност “Гръдна хирургия“. Започва работа като хирург през 2007 г. в Клиника по Гръдно-Коремна Хирургия(Втора клиника по Хирургия) на УМБАЛ „Св. Георги“– гр. Пловдив, където работи и до днес. През 2008 г. Д-р Баташки, д.м. е назначен след конкурс за „Асистент“ в Катедра „ Специална хирургия“ към Медицински университет– Пловдив. През 2017 г. е назначен за „Главен асистент“ в Катедра „ Специална хирургия“ към Медицински университет– Пловдив. През 2016 г. защитава Дисертация за придобиване на Научна и Образователна степен „Доктор” на тема „Промени в хомеостазата при обширни чревни резекции и подход за корекция в адаптационния период“. През 2019 г. е избран за „Общински съветник“ в ОБС- гр. Пловдив. През 2022 г. придобива академичната титла доцент към Медицински институт на МВР София.

Доц. Д-р Атанас Илиев Баташки, д.м. е изграден научен работник с преподавателски опит в областта на здравеопазването и лекар с голям професионализъм, значима обществена активност, с голяма по обем научна продукция, много добри изяви като преподавател, с участие при написването на учебници, ръководства и монографии.

Много добре подготвен диагностик и добър оператор, високо етичен колега. Държи на взаимната толерантност и разбиране. Има добро професионално самочувствие настойчивост в по-нататъшното си развитие и задълбочаване на професионалната си компетентност. Уважаван от пациенти и колеги.

Автор и съавтор е на над 60 статии и публикации в областта на спешната хирургия, пластично-възстановителната хирургия, гръдната хирургия, социалната медицина, здравен мениджмънт и патология. Съавтор е в учебник по хирургия за студенти медици – 2-ро преработено издание на Специална хирургия под редакцията на проф. д-р Яръмов, д.м.н. Съавтор е и в монография „Коремна болка и нуклеарно медицински възможности за диагностика“.

От 2018 г. е член на редакционния съвет на списание „Съвременни медицински проблеми“.

Член на Българското хирургическо дружество и на Българския лекарски съюз.